Als het beheer van financiën moeilijk is.

Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert. Door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid of de wil om de financiën door familieleden of vrienden te laten regelen. U heeft dan wellicht het gevoel dat uw zelfstandigheid wordt aangetast en dat u verplichtingen heeft tegenover anderen waar u zich onplezierig bij voelt.

Daarvoor zijn er in Nederland onafhankelijke professionele instanties die het beheer van de financiën overnemen en uw privacy waarborgen. Budgetbeheer en Bewindvoering Gelderland is één van die instanties.

Wij hebben er bewust voor gekozen dat u voor zowel budgetbeheer en bewindvoering maandelijks een overzicht ontvangt van de actuele stand van zaken. Tevens kunt u doormiddel van een beveiligde inlog altijd u actuele saldo en mutaties raadplegen.
Voor meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek kunt u contact met ons opnemen.

Deze gegevens vind u op de contactpagina.

Budgetbeheer

Onder budgetbeheer wordt verstaan dat het inkomen van u door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Indien u door omstandigheden niet zelf uw financiële zaken op orde kunt krijgen of houden, kunt u zich tot Budgetbeheer en Bewindvoering Gelderland wenden.

Met Budgetbeheer blijft u zelf handelingsbekwaam.Met de zogenaamde beheerrekening wordt zorg gedragen voor de betaling van de vaste lasten, uw wekelijks of maandelijks huishoudgeld, aflossingen aan schulden (indien aanwezig) en overige te betalen posten. De afspraken die hiervoor gemaakt worden, worden vastgelegd in een budgetplan. Dit budgetplan wordt samen met u in goed overleg samengesteld.

Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden, indien mogelijk wordt er ook een klein bedrag gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat de reeds aanwezige schulden oplopen.

Bewindvoering

Beschermingsbewind is erop gericht om de financiële belangen te behartigen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Oorzaken hiervan kunnen lichamelijke en/of geestelijke redenen zijn. In dergelijke situaties kan het wenselijk en/of noodzakelijk zijn dat een kantonrechter uw vermogen en inkomen onder bewind stelt. U, uw partner, de hulpverlener of één van uw naaste familieleden kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen. De kantonrechter beslist of het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiële belangen gaat behartigen. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid heeft die voor uw financiële belangen kan of wil zorgen, kan ook iemand van een professionele organisatie uw bewindvoerder worden bijvoorbeeld Budgetbeheer en Bewindvoering Gelderland, het verzoek kunnen we dan samen opstellen.

Werkwijze 
Als u onderbewindstelling heeft aangevraagd geeft u uw financiën uit handen aan een bewindvoerder. Tijdens de onderbewindstelling blijft u echter wel handelingsbekwaam.
De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van bepaalde poststukken, betalen van vaste lasten en het aanvragen van bepaalde financiële voorzieningen. Periodiek (vaak wekelijks) wordt een vast bedrag overgeboekt naar uw eigen bankrekening als zijnde leefgeld. De werkzaamheden van Budgetbeheer en Bewindvoering Gelderland gaan verder dan alleen het beheren van uw financiële zaken. 

Er wordt samen met u gekeken naar de wettelijke regelingen die er zijn waar u mogelijk recht op heeft. Dit kan zijn het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag et cetera.De bewindvoerder legt jaarlijks en aan het einde van het bewind verantwoording af aan de kantonrechter. 

Kosten
Als u vrijwillige bewindvoering aanvraagt bent u vrij om een bewindvoerder te kiezen. De toewijzing kan alleen plaatsvinden door de kantonrechter. De onderbewind gestelde dient zelf de kosten voor bewindvoering te betalen

Er bestaat een mogelijkheid om voor de kosten van bewindvoering een vergoeding te krijgen in de zin van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is echter wel inkomensafhankelijk. De kosten voor de wettelijke bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) en zijn dan ook terug te vinden in de AANBEVELINGEN VAN HET LOVCK.

Rechten en plichten van de bewindvoerder
De werkzaamheden die de bewindvoerder voor u uitvoert zullen zoveel mogelijk in overleg met u gebeuren.

Ook zijn de werkzaamheden beschreven in de AANBEVELINGEN VAN HET LOVCK.

De bewindvoerder mag niet vertegenwoordigend optreden als het om een hoogst persoonlijke rechtshandeling gaat. Dit is een handeling waarbij het zo op de mening van de betrokkene zelf aankomt, dat alleen hij/zij mag beslissen. Zo mag een bewindvoerder geen testament maken of wijzigen, geen familierechtelijke handelingen verrichten of een schriftelijke wilsverklaring geven waarbij de toestemming voor medische verrichtingen wordt geweigerd.

Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goederen gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische- of comateuze patiënten.

U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. 

De mentor neemt dan zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Tarieven Budgetbeheer

Eenpersoons:

€  375,00   Eenmalige intake kosten
€    92,50   Maandelijkse kosten
€    88,57   Jaarlijks bij verzorgen belastingaangifte*
€ 200,00   Eenmalige kosten bij verhuizing
€ 295,00   Eenmalige kosten bij sluiting dossier

Meerpersoons:

€ 525,00    Eenmalige intake kosten
€ 122,50    Maandelijkse kosten
€ 142,50    Jaarlijks bij verzorgen belastingaangifte*
€ 200,00    Eenmalige kosten bij verhuizing
€ 400,00    Eenmalige kosten bij sluiting dossier

Tarieven Bewindvoering

Eenpersoons:

€ 709,06    Eenmalige intakekosten
€ 531,19    Eenmalige intakekosten indien vooraf budgetbeheer
€ 125,54    Maandelijkse kosten
€ 162,44    Maandelijkse kosten bij schulden
€ 442,86    Eenmalige kosten bij verkoop of ontruiming
€ 664,24    Jaarlijkse kosten beheer van PGB
€ 266,20    Eenmalige kosten opstellen van eindrekening

Meerpersoons:

€ 850,63    Eenmalige intakekosten
€ 636,46    Eenmalige intakekosten indien vooraf budgetbeheer
€ 150,54    Maandelijkse kosten
€ 172,73    Maandelijkse kosten indien schuld bij een van de twee
€ 194,81    Maandelijkse kosten indien schulden bij beide
€ 442,86    Eenmalige kosten bij verkoop of ontruiming
€ 664,29    Jaarlijkse kosten beheer van PGB
€ 319,44    Eenmalige kosten opstellen van eindrekening

* Voor mentorschap geldt in principe hetzelfde tarief als bij beschermingsbewind. Bij een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap word doorgaans het tarief van curatele gebruikt.

* Indien u zelf de aangifte verzorgt worden deze kosten niet in rekening gebracht.

Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten en gebaseerd op 2022. Voor beschermingsbewind en mentorschap zijn altijd de vastgestelde tarieven in de
aanbevelingen van het LOVCK van kracht. Mochten deze afwijken van bovenstaande dan worden die van het Lovck doorberekent.

Contact

Budgetbeheer en Bewindvoering Gelderland

Postbus 65 
4000 AB TIEL

(T) 0344 - 66 23 23 tussen 09:00 en 12:00 uur en bij noodgevallen op 06 28 28 58 18.
(E) info@bbgld.nl 

(W) www.bbgld.nl

Kvk nummer 55357814
Btw nummer NL860139712B01

Bij geen gehoor op bovenstaand telefoonnummer kunt u een boodschap achterlaten.
Ook kunt u een email zenden naar info@bbgld.nl of het Contactformulier invullen.
In alle gevallen nemen wij indien nodig zo spoedig mogelijk contact met u op.